Röd logga Tyreso-Bygdegard

Föreningens stadgar

1§ Firma*
Ideella föreningens namn är Tyresö Bygdegård.

 

2 § Ändamål
Föreningen, som är politiskt och religiöst neutral, har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda som önskar använda lokalen. Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bland annat genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

 

3 § Säte
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Tyresö kommun, Stockholms län.

 

4 § Inträde
Medlemskap i föreningen vinns genom erläggande av årsavgift.

 

5 § Avgifter
Medlem betalar årsavgift enligt regler och belopp som beslutas av föreningsstämman.

 

6 § Uteslutning
Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen.

Medlemmen meddelas skriftligt om uteslutningen. Eventuellt överklagande skall vara styrelsen tillhanda senast inom 14 dagar efter det meddelandet utskickats.

Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning.

 

7 § Medlemsförteckning
Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning, som upptar medlemmarnas namn och adress.

 

8 § Organ
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämma
2. Styrelse
3. Revisorer

 

9 § Föreningsstämma*
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 15 mars. Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlade.

Vid föreningsstämman har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst. Såväl personval som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid personval avgör dock lotten. Röstning genom ombud får inte förekomma.

 

10 § Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande för stämman
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll tillika rösträknare
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens redovisning över det gågna räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan
12. Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
13. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två år
15. Val av revisorer och suppleanter för ett år
16. Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets stämma
17. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
18. Framställning och förslag från styrelsen och från medlemmar som skall ha inkommit till styrelsen senast 10 dagar före föreningsstämman.
19. Val av tre ledamöter till valberedning
20. Övriga ärenden

 

11 § Extra föreningsstämma
På extra föreningsstämma får endast de ärenden behandlas som angivits i kallelsen.

 

12 § Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom personligt brev senast 14 dagar före stämman.

 

13 § Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av minst fem ledamöter samt lika många suppleanter. Av dessa skall kommunalfullmäktige i Tyresö kommun beredas tillfälle att utse en ledamot jämte suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter valet. Ordföranden väljs dock på ett år. Vid val första gången väljs hälften eller vid udda antal närmast under hälften av ledamöterna och suppleanterna till dess ordinarie stämma hållits året efter valet. Detta sker genom lottning. Avgår ledamöterna före mandattidens utgång utser styrelsen inom sig ersättare för den återstående delen av mandattiden.

 

14 § Föreningens funktionärer
Styrelsen utser inom eller utom sig behövliga funktionärer.

 

15 § Styrelsesammanträden
Till styrelsesammanträde skall vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas. Styrelsen är beslutsför när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsesammanträden föres protokoll, vilket inom fjorton dagar efter sammanträdet bör justeras av styrelsens ordförande och av därtill utsedd justeringsperson samt utskickas till styrelsens medlemmar.

 

16 § Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

 

17 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet, av den eller de som styrelsen därtill utser.

 

18 § Räkenskaper
Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december.

Styrelsen skall senast trettio dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

19 § Revisorer
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av en av ordinarie föreningsstämma utsedd revisor. Dessutom skall kommunalfullmäktige i Tyresö kommun ges möjlighet att utse en revisor att jämnte den stämmovalda revisorn granska räkenskaperna och förvaltningen.

För revisorerna skall utses suppleanter.

Val av ordinarie revisor och suppleant för denne gäller för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits året efter valet.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast tio dagar före ordinarie föreningsstämma.

 

20 § Ändring av stadgar samt likvidation
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstberättigade.

 

21 § Upplösning
Skulle föreningen upplösas eller träda i likvidation skall föreningens behållna tillgångar tillfalla Tyresö kommun eller annan sammanslutning för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

 

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma den 18 februari 2010.

* §1 & §9
Stadgeändring enligt beslut på årsmötet 18 februari 2010

Pin It on Pinterest