Den ideella föreningen Tyresö Bygdegård kallar till årsmöte

När: tisdag 5 mars 2024
När: kl. 19.00
Var: Hörstadiussalen i Tyresö Bygdegård. Kyrkvägen 7, Tyresö

Mingel och fika från kl. 18.00

Från klockan 18:00 får alla tillfälle att mingla och prata lite inför årsmötet. Föreningen bjuder då på smörgås som ni får designa efter eget tycke och smak samt kaffe och vaniljbulle.

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 3 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
§ 4 Fråga om årsmötets behöriga utlysning
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för 2023
§ 8 Revisionsberättelse för 2023
§ 9 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11 Beslut rörande föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
§ 12 Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2024
§ 13a) Fråga om ersättning för styrelseledamöter, suppleanter
§ 13b) Fråga om ersättning för revisorer
§ 14 Val av ordförande för en tid av ett år
§ 15 Val av övriga ledamöter för en tid av två år
§ 16 Val av suppleanter för en tid av två år
§ 17 Val av revisorer jämte revisorssuppleanter för en tid av ett år
§ 18 Val av programansvarig för en tid av ett år
§ 19 Val av ombud och suppleanter till Bygdegårdsdistriktets årsstämma (2 st)
§ 20 Val av valberedning inför nästa årsmöte
§ 21 Fastställande av medlemsavgifter för 2025
§ 22 Behandling av inkomna motioner
§ 23 Rapporter
§ 24 Övriga ärenden
§ 25 Avtackning av avgående ledamöter
§ 26 Årsmötets avslutning

Efter avslutat årsmöte finns tillfälle till påtår och mer ”prat”.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Pin It on Pinterest